Nieuwe account aanmaken

Vul onderstaande gegevens in om mee lid te worden bij het grondverzet platform, en zelf zoekertjes te kunnen plaatsen. U blijft zo ook op de hoogte van nieuwe stortmogelijkheden voor aanvulgrond, bouwstof en teelaarde.

Jaar-abonnement: Nu tijdelijk gratis, zonder verplichtingen na 1 jaar.
(in plaats van 750 euro (excl. BTW)).

1 - Bedrijfsgegevens
2 - Contactpersoon
3 - Bedrijvengids
Inbegrepen in uw lidgeld kan u zich laten opnemen in 1 of meerdere rubrieken. Duid hieronder de gewenste rubrieken aan.
4 - Algemene voorwaarden en registratie

Jaar-Abonnement: Nu tijdelijk gratis, zonder verplichtingen na 1 jaar.

 

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van GRONDBEHEER.nl, hierna genoemd GB, met betrekking tot de door haar aangeboden diensten. De toepassing van andere voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij de andere voorwaarden schriftelijk door GB worden aanvaard.  
 2. De hierna genoemde begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven in deze voorwaarden, hebben de daarachter vermelde betekenis.
  Abonnee: De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afsluit op de door Grondbeheer.nl aangeboden diensten.
  Abonnement: Een overeenkomst tussen GB en Abonnee krachtens welke Abonnee, via strikt persoonlijke Identificatiecodes ten behoeve van zichzelf, toegang verkrijgt tot de Website voor de diensten als omschreven en aangegeven in de overeenkomst. GB biedt steeds een jaarabonnement, welke jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd.
  Diensten: Via een betaald afgesloten gedeelte op de Website Grondbeheer.nl, biedt GB aan haar Abonnees een dienst aan bestaande uit het aanbieden van een platform voor vraag en aanbod van bodem en andere bouw- en grondstoffen met gebruikmaking van een voor de Abonnees toegankelijke database. Daarnaast adviseert GB de Abonnee indien laatstgenoemde daarom vraagt.
  Gebruiker: Hij of zij die op grond van het door de Abonnee, die rechtspersoon is, afgesloten Abonnement, een strikt persoonlijke Identificatiecode verkrijgt die toegang geeft tot de Website en daarmee gebruik maakt van de Diensten van Grondbeheer.nl.
  Identificatiecode(s): De unieke code(s), die door GB aan de Abonnee wordt verschaft om toegang te kunnen verkrijgen tot de Website en daarmee gebruik te maken van de door GB aangeboden Diensten.
  Website: www.grondbeheer.nl

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Overeenkomst tussen de Abonnee en GB komt tot stand door afsluiting van het Abonnement via de Website en de aanvaarding door GB van dit Abonnement, zulks door middel van het toekennen van een persoonlijke Identificatiecode.
 2. Abonnee en Gebruiker zullen niet hun rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden overdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GB.
 3. Het Abonnement gaat in op het moment van de toekenning van de persoonlijke Identificatiecode en wordt aangegaan voor een periode van één jaar.
 4. In geval Abonnee gebruik maakt van het tijdelijk gratis jaarabonnement, is er geen verplichting om het abonnement na 1 jaar te verlengen met een betalend abonnement, en vervalt na 1 jaar automatisch de toegang tot het platform, tenzij er mits akkoord van de Abonnee gekozen wordt voor betalend abonnement.
 5. De overeenkomst kan door beide partijen jaarlijks beëindigd worden, zulks tegen het einde van ieder jaarlijks contract, mits een aangetekende opzeg van minstens één maand. Wanneer de Abonnee geen geldige aangetekende opzeg aan GB heeft verricht wordt er automatisch een nieuw jaarlijks contract afgesloten, zulks tegen dezelfde voorwaarden tenzij GB de Abonnee schriftelijk van de gewijzigde voorwaarden in kennis bracht. Dit artikel 5 is niet van toepassing voor het tijdelijk gratis abonnement.

Gebruiksrecht Diensten GB

 1. Voor de duur van het Abonnement verkrijgt Abonnee het niet-exclusieve recht tot toegang en raadpleging van de door GB aangeboden Diensten. Het gebruik mag uitsluitend plaatsvinden door middel van ontvangst en raadpleging van de Diensten door Abonnee of Gebruiker persoonlijk.
 2. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder mede begrepen het auteursrecht, op de door GB ontwikkelde Diensten en op de inhoud daarvan, berusten bij GB, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld. Abonnee erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van GB en haar eventuele toeleveranciers op de inhoud van de, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan GB c.q. haar toeleveranciers.
 3. Abonnee of Gebruiker mag de informatie met betrekking tot de geleverde Diensten en informatie die te vinden is op de door GB geëxploiteerde Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Abonnee niet toegestaan om informatie, verkregen uit deze bronnen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.
 4. GB verstrekt aan Abonnee ten behoeve van iedere door Abonnee opgegeven Gebruiker, een Identificatiecode waarmee toegang kan worden verkregen tot het daarvoor gereserveerde gedeelte van de Website waarop de Diensten worden aangeboden. Gebruik van de Identificatiecode door Gebruiker is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Abonnee. Abonnee verplicht zich dan ook tot betaling voor alle Gebruikers van de door haar aangeboden Diensten op de Website van GB. Abonnee verplicht zich jegens GB de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruiker(s).

Vergoeding levering Diensten Tarieven

 1. Abonnee dient voor het Abonnement en de door GB geleverde Diensten een vergoeding te betalen als overeengekomen in de overeenkomst tussen partijen. Tenzij anders is vermeld geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand op het factuurbedrag eisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag daarenboven ambtshalve met 15% worden vermeerderd.
 2. Abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot de netwerken waarop de Website beschikbaar is.

Beschikbaarheid Website

 1. GB spant zich jegens Abonnee in om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de Website zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen, zonder evenwel voor de consequenties hiervan jegens Abonnee in te staan.
 2. Abonnee zal geen toegang tot de Website verkrijgen op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Website worden verricht. GB zal deze werkzaamheden zo mogelijk doen plaatsvinden op tijden dat Abonnee naar haar mening daarvan de minste hinder ondervindt.

Aansprakelijkheid

 1. De informatievoorzieningen op de Website en de totstandkoming daarvan zijn naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. GB kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in de Website is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van GB niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via deze Website aangeboden informatie.
 2. Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee c.q. Gebruiker dient altijd door Abonnee c.q. Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
 3. GB is niet aansprakelijk voor eventuele niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website voor Abonnee en/of Gebruiker(s) als gevolg van storing.

Ontbinding

 1. GB kan het Abonnement met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Website afsluiten, indien Abonnee na door GB schriftelijk tot nakoming gemaand te zijn haar en/of Gebruikers verplichtingen jegens GB niet (tijdig of behoorlijk) nakomt en/of misbruik c.q. oneigenlijk gebruik maakt of laat maken van de informatie uit de Website en/of van de Identificatiecode. Alle kosten en schade hierdoor veroorzaakt komen voor rekening van Abonnee. Een voorbeeld waarin het contract wordt ontbonden is als de Identificatiecodes waarmee toegang wordt verkregen tot de Website worden verspreid aan derden. Tevens volgen extra maatregelen indien GB constateert dat dit gebeurt.
 2. De Abonnee kan tevens jaarlijks zijn Abonnement beëindigen, zulks tegen het einde van ieder jaarlijks contract, mits een aangetekende opzeg van minstens één maand.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. GB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Abonnees, Gebruikers, klanten en bezoekers van de Website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van Abonnees, Gebruikers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. GB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 2. GB gebruikt uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.
 3. Op de site van GB kan u een aantal links aan naar andere websites aantreffen. GB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen zijn de Rechtbanken te Gent of Deinze bevoegd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 25 maart 2009.